Totes les imatges publicades en aquesta web són propietat de Xavier Subias i estan protegides per les lleis i tractats sobre drets d'autor i propietat intel·lectual i no poden ser, total o parcialment, reproduïdes, ni copiades ni comunicades públicament ni tampoc transformades o utilitzades sense autorització prèvia per escrit de l'autor. Xavier Subias es reserva les accions legals que pertanyen en cas de utilització no autoritzada de les obres publicades en aquesta web.